กะโลง กับค่าว งานสลากย้อมวัดหลวงหละปูน 2551

โฮงเฮียนค่าวออนไลน์

กะโลง กับค่าว งานสลากย้อมวัดหลวงหละปูน 2551

Postโดย จิรพิพรรธ ครูไทย มช » Tue Sep 16, 2008 5:15 pm

แต่งคนเดวเน่อคับ บ่ฮู้จะเข้าท่าก่อคับ

กะโลงสี่ครับ
ยอกรประหนมไหว้ วันตา
สุวรรณเจติยา มิ่งแก้ว
รัศมีปกอาณา เย็นจุ่ม บานเจย
ตั้งเด่นงามผ่องแผ้ว เลิศหล้า เชียงคาร
บุญญาขัติยเจ้า นารี
แม่เจ้าจามเทวี ห่มเกล้า
ปกทั่วเมืองบุรี สุขยิ่ง นายเฮย
หละปูนยืนยิ่งเข้า อยู่กู้ ศาสนา
พญากษัตริย์เจ้า เวียงละกอน
ทิพยจักจ๋าจร ทั่วด้าว
กาวิละตัดรอน ขับม่าน พังไป
ปาคนยองหนุ่มเฒ่า สู่แคว้น ลานนา
สุขสมสุขเสพสร้าง ธัมมา
ก๊ำองค์พระสาสนา ทั่วถ้อย
จึ่งสร้างตกแต่งดา ยังเครื่อง ครัวตาน
เป๋นต้นสูงบ่หน้อย ยื่นหื้อ ยอตาน
หละปูนเจียงใหม่แก้ว เมืองปิง
สุขสมแนบแอบอิง ปี้น้อง
ปากั๋นทั่วจายญิง ฮอมฮ่าย บุญเฮย
ศรัทธาในใจ๋ก้อง ทั่วทั้ง อาราม
ของกิ๋นครัวเครื่องใจ้ นานา
ข้าวหนมกักเกียมมา ห่อข้าว
ถวายยังสาสนา แลญาติ วงศ์เฮย
ได้ฮับบุญแห่งเจ้า ตี่ได้ ยอตาน
กุศลผลแห่งข้า บุญทำ
กุศลน้อมปานำ บ่ข้อง
วันนี้ได้กระทำ ขอส่ง เดินเตว
สู่สวรรค์แห่งห้อง มิ่งแก้ว วิมานคำ

ต่อด้วยค่าวคับ

สรีศุภะ ไจยะดิถี ขออัญชุลี เป็นศรีทั่วหน้า
ครูเก๊าครูป๋าย สืบสายแก่ข้า บุญได้ปามา วันนี้
มาน้อมไขจ๋า วาตากล่าวจี้ ยังเครือค่าวสร้อย ซอใย
เป็นระบำจ๊อย ถี่ถ้อยเสียงใส ฮิฮ่ำฮำไฮ เป๋นเสียงปื้นบ้าน
ปิติยินดี เป๋นศรีเสี้ยงถ้าน มาฮ่วมก๋านงาน หลายล้ำ
มาจ่วยฮักษา แลยังเตื่อมก๊ำ เป๋นศรีแก่เจ้า ศาสนา
ยอหัตก่ายกิ้ว สิบนิ้วไหว้สา องค์เจติยา ใจ๋บานเป่งป้อย
หริภุญไชย องค์งามบ่น้อย สืบเจ่นแนวฮอย ตถาคต
น้อมด้วยวาจ๋า ใจ๋บ่หลิ่งคด ขอปกฮ่มเกล้า พารา
ไหว้ยังองค์พระ ผู้สร้างรัฐถา นามสุเทวา ฤๅษีแก่เฒ่า
สร้างบ้านแป๋งเมือง ไว้เป็นแบบเบ้า หื้อหมู่จาวเฮา วันนี้
เป๋นพระบุญญา ต๋ามได้กล่าวจี้ เมินมาเก่ากี้ เจยจม
ไหว้ขัตติยะ นารีปฐม เอกองค์บรม กษัตริย์เก่งกล้า
จามเทวี องค์งามเอกอ้า ลุกเมืองพารา ไกลนัก
ปกฮ่มห่มกอย หละปูนเมืองฮัก หื้อสุขม่วนได้ ยินดี
กาละเมินนัก คนมอญหายหนี หมู่ม่านมาควี อยู่ไหนบ่ได้
บุญเจ้าพญา ละกอนเวียงใกล้ ขับม่านออกไป ไล่ฟื้น
หื้อเวียงหละปูน ได้อยู่จุ่มจื่น กาวิละเจ้า พญา
ขับม่านไปแล้ว เหลือน้อยแต๊หนา ปี้น้องอาวอา ตกเหนือออกไป
จักต้องหาคน ปี้น้องเมืองใกล้ เอามาอยู่ใน เมืองนี้
จึ่งไปเมืองยอง บ่หายหลบหลี้ ปากั๋นอยู่นี้ หละปูน
มาตั้งรกราก เก๊าเหง้าขะกู๋ล คนยองมีบุญ ได้อยู่เมืองนี้
ทำบุญสุนตาน มาเมินเก่ากี้ แป๋งสร้างกระทำ ค่อยครบ
วันนี้วันดี เวียนมาจวบป๊บ จับสิบสองได้ เดือนเป็ง
ศรัทธาใหญ่น้อย ก่เล็งหันเห็น เป็นสิบสองเป็ง ศีลหลวงบ่น้อย
ตกแต่งแป๋งดา คัวตานเป็นถ้อย ปี้น้องมากอย แต๊ตั๊ก
ยกต้นขึ้นสูง ก๋านใหญ่หลวงนัก จาวบ้านฮ่วมกับ พระเณร
ฮอมแฮงกั๋นไว้ เครื่องครัวกะเก๋ณฑ์ ถวายยอเกน ตึงหมดตึงเสี้ยง
พริกแห้งน้ำปลา มูลีต๋องเกลี้ยง ถักร้อยห้อยมา ซะป๊ะ
ผงแฟ๊บแซมพู สบู่บ่ละ ติดแป๋งจ่อน้อย ตุงไจย
ข้าวหน๋มน้ำพริก ห่อนึ่งจากไห เอามาเรียงราย ในก๋วยสานถ้อย
เสื้อผ้าหน้าครัว ผืนงามอ้อยล๊อย ทีวีตู้เย็น ของไจ๊
ปากั๋นมาฮอม ข้าวของแต๊ไท้ แล้วแป๋งต้นขึ้น ใส่คัว
ศรัทธาปี้น้อง มาจ่วยกั๋นหนั๋ว ไม้หีบหนีบครัว ปักกั๋นเป็นเส้น
ห้อยเครื่องคัวตาน ม่วนงันใจ๋เล่น เพราะจักเอาบุญ วันนี้
ไม้ซางหย่างเกิ๋น มาผ่อเต๊ะจี้ เป็นแก๋นของต้น สุดลำ
พ่องก่นั่งฮ้อย พ่องก่นั่งก๋ำ พ่องเป็นคนนำ พ่องปากั๋นห้อย
พ่องตัดต้องลาย กระดาษเป็นถ้อย หื้องามเลิศลอย สะง๊า
ประดับปักแป๋ง ผ่อแยงบ่จ๊า เพื่อของคัวต้น งามเลา
ใส่คัวมากนัก ใส่ฮ่อมเก๊าเสา จ๋นสุดป๋ายเงา บ่มีหยั๋งเกิ้ง
กระดาษปิ๋วลอย ลมไหวบ่เสิ้ง งามแสนงาม มากนัก
ด้วยแฮงศรัทธา ฮอมฮ่วมใจ๋ฮัก ปักเหลามีดขึ้น กุ๊คน
ต้นสลากย้อม หละปูนแห่งหน งามจับกมล ดวงใจ๋หมู่ข้า
เพื่อยกยอตาน บุญบานแกร่งกล้า เทพยาดา โปรดฮู้
ขอปั๋นอวยจัย ญิงจายกลิ่นคู้ บ่หลงหลิ่งหลู้ ตางมาร
หื้อมีใจ๋ฮัก กระตำทำก๋าน ถวายบุญตาน หมู่จุมเจ้าข้า
ขอหื้ออยู่ดี สืบไปตางหน้า อยู่ในศีลธรรม แห่งพุทธ
ตังด้านก๋ารงาน ขอหื้อเร่งรุด ผลดีขอหื้อ โตยมา
อันสัพพะทุกข์ อย่าได้มาหา สัปป๊ะภัยยา ได้หายหมดเกลี้ยง
สุขีตีฆา อยู่ยาวจ๋นเสี้ยง ครบค่อยร้อยซาว แต๊ไท้
ขอองค์พุทธา ปั๋นปอนเอาไว้ ผายแผ่แก่ข้า งามลอย
หื้อสืบธัมมะ รุ่งเรืองบ่ถอย สืบฮีตสานฮอย สลากปื้นบ้าน
กู้เมืองหละปูน เป๋นบุญเสี้ยงถ้าน ปี้น้องวงค์วาน สืบเจื้อ
บุญจักฮักษา กุ๊สายเลือดเนื้อ ทะรงอยู่ได้ ไปยัง
กระตำดีไว้ บุญก๊ำหนุนหลัง สู่นิพพานัง สุขังเนอเจ้า ๆ


ปล ตึงค่าว ตึงกะโลง เอาไปอื่อและจ๊อยสดๆ ในงานสลากย้อมวัดหลวงหละปูนเมื่อวันที่ 14 กย ตี้ผ่านมานี้ครับ ไปผ่อฮูปได้ตี่นี่คับ http://www.cm77.org/board/frame.php?fra ... tid%3D1477 ผมเป๋นคนสีสะล้อเน่อคับ ส่วนคนอื่อคือ อ้ายคำโน้ตจ่างซอ
จิรพิพรรธ ครูไทย มช
 

Re: กะโลง กับค่าว งานสลากย้อมวัดหลวงหละปูน 2551

Postโดย Guest » Mon Sep 22, 2008 9:39 am

จั๊นครูอยู่แล้ว ขอตบมืหื้อ ๕ กำ
Guest
 


กลับไปหน้า กระดานค่าว

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron