พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)


 

 

ชื่อ

 

จันทร์ แสงทอง

 

เกิด

 

วันจันทร์ขึ้น 12 ค่ำเดือน 1 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน ปีมะเส็ง ณ บ้านท่ากองิ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

บุพการี

นายจารินต๊ะ นางแสง แสงทอง

 

บรรพชา

เดือนตุลาคม 2475 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ขณะอายุ 15 ปี

 

อุปสมบท

6 กรกฎาคม 2480 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ขณะอายุ 20 ปี มีพระพุทธิโสภณ(แหวว)เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา “กุสโล”

 

การศึกษา

2476

สอบได้นักธรรมตรี

2477

สอบได้บาลีไวยากรณ์

2478

สอบได้นักธรรมโท

2481

สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

2482

สอบได้นักธรรมเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค

2483

สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค

 

 

สมณศักดิ์

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรและพระราชาคณะตามลำดับดังนี้

 

 

 

 

5 ธันวาคม 2496

พระครูวินัยโกศล

5 ธันวาคม 2498

พระวินัยโกศล

5 ธันวาคม 2512

พระราชวินยาภรณ์ สุนทรธรรมสาธิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม 2526

พระเทพกวี เมธีธรรมโฆษิต อรรถกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

5 ธันวาคม 2535

พระธรรมดิลก ธรรมสาธก วิจิตราภรณ์ สุนทรพิพิธธรรมวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

5 ธันวาคม 2544

พระพุทธพจนวราภรณ์

 

 

 

พัฒนาการศึกษาและชนบท

2502 - ปัจจุบัน

ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษาและโรงเรียนเมตตาศึกษา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ให้การศึกษาหลังภาคบังคับ(ม.1-ม.6)แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใดๆ และช่วยเหลือหาทุน ที่พัก แบบเรียน และอื่นๆที่จำเป็น

 

2512 – ปัจจุบัน

ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท พัฒนาเยาวชนชายหญิงในชนบทที่ด้อยการศึกษา และยากจนจนถึงระดับที่ช่วยตนเองได้ ทั้งด้านงานเกษตร งานฝีมือ และอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ตามแนวความคิดของหลวงพ่อที่ว่า

       “เศรษฐกิจ จิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน”

 

2534 – ปัจจุบัน

จัดตั้งสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยความร่วมมือของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ เป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา

 

 

 

 

หลวงพ่อก่อตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษาให้การศึกษาโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนเพื่อให้โอกาสเด็กจากชนบทที่เรียนดีแต่ยากจนได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น แต่หลวงพ่อพบว่านักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว ไม่ได้กลับไปเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนของตนตามวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อแต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะเรียนต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปอีกและได้งานที่ดีในเมืองใหญ่ ไม่มีใครกลับสู่ชุมชน ทำไร่ทำนาหรือช่วยเหลือชาวบ้านตามที่หลวงพ่อหวัง ยิ่งเป็นการเพิ่มความแตกต่างของเมืองกับชนบทด้วยการดึงคนเก่งเข้าสู่เมือง ทิ้งชนบทและชาวบ้านที่ขาดโอกาสอยู่กับความยากจน หลวงพ่อจึงค้นหา และพบว่า หนทางพัฒนาชนบทที่แท้จริงต้องทำที่หมู่บ้านโดยชาวบ้านเอง ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีจิตสำนึกในการรักถิ่น มุ่งพัฒนาอาชีพอย่างจริงจัง หลวงพ่อจึงก่อตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทขึ้น ภายใต้หลักดำเนินการว่า

“ส่งเสริมกสิกร มุ่งสอนวิทยา ดำรงศาสนา พัฒนาท้องถิ่น”

ดำเนินการควบคู่กับโรงเรียนเมตตาศึกษา .

เกียรติคุณที่สำคัญ

2523

ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

2524

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

2525

ประกาศนียบัตรพัฒนาและพัดพัฒนา

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 

 

 

 

 

2528

โล่ยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

โครงการ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกฯ

 

 

 

 

 

2530

ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 

 

 

 

 

2532

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

2532

พระสงฆ์นักพัฒนาดีเด่นประจำปี

มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ

 

 

 

 

 

2532

ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

2535

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

 

 

 

 

2535

โล่เกียรติคุณฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม

มูลนิธิศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

 

 

 

 

 

2538

โล่พระราชทาน รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”

โล่พระราชทาน ผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

2538

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้

 

 

 

 

 

2538

ศิลปินแห่งชาติ ด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 


 

สถาบันพัฒนาเยาวสตรีในชนบท มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5386-2100

Counter