เจ้าชื่น สิโรรส

ประวัติ

         เจ้าชื่น  สิโรรส เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 เป็นบุตรของเจ้าอินทะปัตและนางด้วง สิโรรส เมื่อมีพระราชบัญญัติการใช้นามสกุลในสมัยรัชกาลที่ 6  น้องชายของเจ้าชื่น ชื่อ สุบิน ได้ทำเรื่องขอ พระราชทานนามสกุล และได้รับพระราชทานว่า  สิโรรส  แปลว่าบุตรแห่งเจ้ากระหม่อม (สิระ-หัว โอรส-บุตร) เจ้าชื่นสมรสกับเจ้าสุริฉาย อิศรางกูร  ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 มีบุตรธิดารวม 10 คน เจ้าชื่น สิโรรส เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูขั้นต่ำ ปัจจุบันคือ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าชื่น สิโรรสถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2538

 

ผลงาน

          ส่งเสริมการศึกษา

          1. เป็นผู้ริเริ่มเปิดโรงเรียนประชาบาลตามตำบล และหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

          2. เป็นแกนนำสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขั้นต่ำ ปัจจุบันคือสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นผู้จัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู

          3. ริเริ่มทำไร่นาสวนผสมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในท้องที่อำเภอแม่ริม

          4. ริเริ่มใช้ วัว-ควายแทนการใช้แรงงานคนในการทำการเกษตร

          5. แนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะกล้ายาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย   โดยนำมาทดลองที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้

         ด้านจริยธรรม

         1. ริเริ่มสร้างพุทธนิคมเชียงใหม่  เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนา โดยความช่วยเหลือของท่านพุทธทาสภิกขุ

         2. สนับสนุนส่งเสริมพระธรรมทูตเข้าไปเผยแพร่พุทธศาสนายังประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

         3. อบรมคุณธรรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน ที่สวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่

         4. เขียนข้อคิด ข้อปฏิบัติในสังคม เผยแพร่ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

 

เกียรติคุณที่ได้รับ

         1. รางวัลสถานที่ปลูก-บำรุงรักษาต้นไม้ดีเด่น  เนื่องในโอกาสปีต้นไม้แห่งชาติ  พ.ศ.  2528-2531 แก่วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

         2. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2535 สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต

         3. รางวัลพระครูบาศรีวิชัย ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2536

         4. โล่เกียรติคุณ สาขา ผู้นำชุมชน โดยใช้หลักธรรมพุทธศาสนา จากมูลนิธิสรรพวรรณิต

         5. รางวัลยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2531

         6. ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวัฒนธรรมศึกษา  จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่  พ.ศ.2535