โครงการเกษตรอินทรีย์  มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

 

หน่วยเกษตรพัฒนา มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีโครงการรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ในกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ที่ทางมูลนิธิฯ เข้าไปพัฒนา  ด้วยการเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเคมี ที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  เมื่อสมาชิกพร้อมใจกันปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ก็จำเป็นต้องหาสถานที่ที่จะนำเอาพืชผักเหล่านั้นออกมาจำหน่ายในเมือง  นับเป็นการรณรงค์ให้เลือกซื้อและใช้ผักที่ปราศจากพิษของสารเคมีต่าง ๆ

 

 

พุทธรักษาสมุนไพร เป็นโรงงานผลิตยาสมุนไพรออกจำหน่าย โดยยึดหลักความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาทำยา  การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  ปรุงยาจากสมุนไพรล้วน ๆ  ทำให้ยาสมุนไพรที่ร้านสามารถบรรเทาอาการของโรคภัยไข้เจ็บได้หลายโรค  ประกอบเจ้าของร้าน ได้มีส่วนร่วมในงานพัฒนา ของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มาตั้งแต่ต้น  เมื่อชาวบ้านสมาชิกของมูลนิธิฯ สามารถรวมตัวกันเป็นสมาชิกสหกรณ์  ของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

ทางร้านจึงอนุญาตให้ สหกรณ์มาใช้สถานที่ของ พุทธรักษาสมุนไพร เปิดเป็นร้านค้าสหกรณ์การเกษตรพัฒนาจำกัด สาขา ๒  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๕

ถนนหมื่นด้ามพร้าคต

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(หลังสถาบันราชภัฎเชียงใหม่)

ทุกวันจันทร์

ตั้งแต่เวลาเช้า ๐๖.๐๐ น.

เป็นต้นไป  

โดยได้จัดเป็น ตลาดนัดผักปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคนในเมืองเป็นอย่างดี  มีแม่ค้าจาก หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของมูลนิธิ นำพืชผักปลอดสารเคมีออกมาจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค  โดยไม่ผ่านคนกลาง  ทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ ราคาเป็นกันเอง เป็นที่สุขกายสุขใจทั้งสองฝ่าย

 

ท่านที่ได้ผ่านมา อดที่จะแวะชม และก็ไม่เคยผิดหวัง มีข้าวของติดมือกลับไปทุกคน  หากท่านยังไม่เคยแวะ  ก็เชิญแวะเข้ามาชมดู  รับรองว่า ต้องไม่ผิดหวังแน่นอน

 

มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖