"นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" นครหลวงของล้านนามีอายุกว่า 700 ปี  เป็นนครที่ยิ่งใหญ่และมีอดีตที่ยาวนาน ผ่านยุครุ่งเรืองถึงขีดสุด และเคยเสื่อมโทรมตกต่ำทิ้งร้างมาหลายครั้ง ความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาก็มีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนสามารถชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกได้  แต่ในยุคสมัยพระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอู ชาวเชียงใหม่เสียขวัญและกำลังใจอย่างมาก ด้วยการที่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ได้มีการทำลายความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดระยะเวลาสองร้อยกว่าปีที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า  เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการควบคุม ต่อมาพระยากาวิละได้ทำการกอบกู้เอกราชแล้ว ก็ได้ทรงทำนุบำรุงสิ่งศักดิ์สิ่งทั้งหลายให้กลับมาเป็นมงคลคู่เมืองเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

          มงคล 9 สิ่ง คู่เมืองเชียงใหม่ มีดังนี้..

           1. พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่เดิมมีชื่อว่า "อุจฉุจบรรพต" อันเป็นที่พำนักของวาสุเทวฤษีอันเป็นที่เคารพมาตั้งแต่อดีตกาล พระธาตุสร้างขึ้นในรัชสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อ พ.ศ. 1926

           2. พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานที่วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สร้างขึ้นในประเทศลังกา เมื่อปี พ.ศ. 700 อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา

          3. พระแก้วมรกต เดิมพบที่วัดป่าญะ จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 1977 ในรัชสมัย พระเจ้าสามฝั่งแกน จากเหตุที่เกิดฟ้าฝ่าองค์เจดีย์ ได้พบพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทองทั้งองค์ เมื่อปูนกะเทาะ จึงพบว่าเป็นแก้วสีเขียวมรกต อัญเชิญไปประดิษฐานที่ลำปาง 32 ปี ต่อมาพระเจ้าติโลกราชจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงเป็นเวลา 82 ปี พระเจ้าไชยเชษฐาจึงอัญเชิญไปไว้ที่หลวงพระบาง 222 ปี จนกระทั่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก อัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

          4. เสาอินทขิล ปัจจุบันอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ไม่มีประวัติการสร้างที่แน่นอน แต่คาดว่าย้ายมาจากวัดอินทขิล ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบัน ยังมีพิธี "ใส่ขันดอก" เพื่อเป็นการบูชาคารวะทกปี

          5. กุมภัณฑ์ ยักษ์ 2 ตนผู้รักษาเสาอินทขิล ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า พระอินทร์ได้มอบให้มาพร้อมกับ เสาอินทขิล

          6. พระยาช้างเผือก 2 เชือก หรือ อนุสาวรีย์ช้างเผือก มีประวัติว่า พระยาแสนเมืองมา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึง "อ้ายออบ" และ "อ้ายยี่ระบา" ซึ่งช่วยพระองค์หลบหนีจากการถูกโจมตี ซึ่งพระยากาวิละทรงสร้างขึ้นอีกครั้งหลัง"ฟื้นม่าน" หรือ หลังหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า

          7. พระยาราชสีห์ หรือ ข่วงสิงห์ พระยากาวิละทรงสร้างขึ้นอีกครั้ง คู่กับการสร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือกขึ้นใหม่

          8. พระยาช้าง 8 เชือกรอบเจดีย์หลวง เป็นช้างรอบเจดีย์หลวง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา เพื่ออุทิศให้พระยากือนา พระราชบิดา

          9. อารักษ์ประจำเมือง อันมีความหมายถึงเทพยดาอารักษ์ ผู้เฝ้ารักษาเมืองเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหลวงคำแดง เป็นเจ้าแห่งอารักษ์ทั้งหลาย